Home / Cẩm nang / Từ vựng tiếng Anh lớp 12 Unit 6 có phiên âm – Vocabulary Unit 6 Endangered Species

Từ vựng tiếng Anh lớp 12 Unit 6 có phiên âm – Vocabulary Unit 6 Endangered Species

Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  1
  Share

Tổng hợp Từ vựng tiếng Anh lớp 12 Unit 6 có phiên âm – Vocabulary Unit 6 12th Grade

A polar bear in the Arctic National Wildlife Refuge. Credit: Susanne Miller/U.S. Fish and Wildlife Service

Polar bears are listed as threatened due to their dependence on sea ice.

HocHay tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 12 Unit 6 chương trình mới:

Getting Started

Cùng Học Hay soạn từ vựng Unit 6 lớp 12 phần Getting Started nhé!

extinct /ɪkˈstɪŋkt/ (a) tuyệt chủng

extinction /ɪkˈstɪŋkʃn/ (n) sự tuyệt chủng

rhino/ rhinoceros /raɪˈnɒsərəs/ (n) hà mã

Language

Cùng Học Hay soạn từ vựng Unit 6 lớp 12 phần Language nhé!

biodiversity /ˌbaɪəʊdaɪˈvɜːsəti/ (n) đa dạng sinh học

evolution /ˌiːvəˈluːʃn/ (n) sự tiến hóa

survive /səˈvaɪv/ (v) sống sót

survival /səˈvaɪvl/ (n) sự sống sót

vulnerable /ˈvʌlnərəbl/ (a) dễ bị tổn thương dễ gặp nguy hiểm

habitat /ˈhæbɪtæt/ (n) môi trường sống

endangered species /ɪnˈdeɪndʒəd ˈspiːʃiːz/: chủng loài có nguy cơ bị tuyệt chủng

conservation /ˌkɒnsəˈveɪʃn/ (n) sự bảo tồn

conservation status /ˈsteɪtəs/: tình trạng bảo tồn

sea turtle /siː ˈtɜːtl/ (n) con rùa biển

Skills

Cùng Học Hay soạn từ vựng Unit 6 lớp 12 phần Skills nhé!

poach /pəʊtʃ/ (v) săn trộm

trade /treɪd/ (n) mua bán

Xem chi tiết tại: https://hoctuvung.hochay.com/tieng-anh-lop-12-chuong-trinh-moi/video-tu-vung-tieng-anh-lop-12-unit-6-endangered-species-hoc-hay-74.html

Xem thêm bài khác trên: https://hochay.com/

Video Cách đọc Từ vựng tiếng Anh lớp 12 – Unit 6: Endangered Species – HocHay

Cùng HocHay học tiếng Anh lớp 12 Unit 6 từ vựng các bạn nhé!

Ứng dụng học tiếng Anh lớp 12 Unit 6 – App HocHay cho Android & iOS

Tải app HocHay trên App Store

Tải app HocHay trên Google Play

#hochay #tuvungtienganh #apphoctienganh #webhoctienganh #vocabulary #unit6lop12 #tienganhlop12unit6 #tuvungtienganhlop12unit6


Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  1
  Share

About Thanh Huyền Học Hay

Check Also

Câu đơn (simple sentences) trong tiếng Anh lớp 8 – Unit 5: Festivals in Vietnam

Spread the love    1           1ShareCâu đơn (simple sentences) trong tiếng Anh Câu đơn là gì? Câu đơn …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *